Obchodní podmínky

20.8.2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti TELEXION, s. r. o.

 

 

1.    Základní ustanovení

 

 

1.1.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále i jen „VOP“) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb (např. zápůjček, nájemních smluv, zprostředkovatelských služeb apod., dale jen „zboží“) mezi společností TELEXION, s r.o., IČ: 48533807, se sídlem Brno, Mathonova 887/17, PSČ 613 00, zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 11016, (dále také i jen „Prodávající“), a jejími obchodními partnery, tj. podnikateli, kteří s Prodávajícím uzavírají smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti a za účelem svého dalšího podnikání s Prodávajícím dodaným zbožím (dále jen „Kupující“).

 

1.2.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro obchodní případy uzavírané Prodávajícím ode dne jejich účinnosti s tím, že těmito zaniká účinnost předchozích Všeobecných obchodních podmínek – obchody uzavřené dle předchozích VOP se však řídí předchozími VOP.

 

1.3.     Kupující je povinen předložit Prodávajícímu ověřené doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, osvědčení o DPH a číslo občanského průkazu u fyzických osob) a tyto údaje průběžně aktualizovat.

 

1.4.     V případě, že Kupující bude využívat elektronický objednávkový systém Prodávajícího (tzv. e-shop), je Kupující odpovědný za aktualizaci všech  povolených  údajů  vedených  v e-shopu  o  své  společnosti,  a  to  zejména  za  aktualizaci  osob  oprávněných  za  Kupujícího k objednávání  a  vyzvedávání  zboží  tak,  jak  je  uvedeno  v uživatelské  příručce  pro  provozování  e-shopu  (umístěné  v e-shopu Prodávajícího). Ujednání o oznamování změn platí i v případě, kdy osoby oprávněné za Kupujícího služby e-shopu nevyužívají. V případě, že nebude Prodávajícímu oznámena změna týkající se oprávněných osob Kupujícího a zboží si za Kupujícího odebere osoba, která již své oprávnění ztratila, nese veškerá rizika nákupu Kupující, tzn., že je povinen uhradit hodnotu odebraného zboží a odebrané zboží se považuje za zboží odebrané a nakoupené Kupujícím (Kupující nese veškerá rizika spojená se zneužitím jemu zadaných vstupních kódů do e-shopu).

Prodávající je oprávněn (nikoli povinen) provádět ověření osoby objednávající zboží / přebírající zboží za Kupujícího, např. dotazem na jakýkoli údaj ohledně oprávněných osob, požadováním uvedení přístupového hesla do e-shopu, či jakéhokoli jiného ochranného prvku, a to i prostřednictvím ochranných prvků zavedených později (např. požadováním uvedení PIN apod.), a v případě pochybností o identitě osoby objednávající zboží / přebírající zboží za Kupujícího, objednávku odmítnout převzít, resp. zboží odmítnout předat.

Kupující je odpovědný za veškeré případné zneužití oprávnění k objednávání a vyzvedávání zboží, a to bez ohledu na skutečnost, zda Prodávající v daném případě provedl ověření osoby objednávající zboží / přebírající zboží za Kupujícího, či nikoli. Toto ujednání se vztahuje i na případy, kdy obchod je uskutečňován formou zaslání elektronické zprávy (e-mailu) kontaktním osobám uvedeným v e- shopu, či na případy, kdy obchod je uskutečňován formou telefonického hovoru osoby, která se představila jako osoba oprávněná za Kupujícího. Kromě úhrady skutečně způsobené škody je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každé zneužití oprávnění osob jednajících za Kupujícího.

 

1.5.     V případě, že Kupující si pronajme zboží, je povinen uhradit Prodávajícímu nájemné, jehož výše je stanovena v konkrétní smlouvě o nájmu.

 

1.6.     Kupující je v rámci dlouhodobé spolupráce s Prodávajícím oprávněn využívat i služby Prodávajícího ve formě bezplatné výpůjčky zboží Prodávajícího nebo ve formě nájmu zboží od Prodávajícího. Ohledně konkrétní výpůjčky, resp. nájmu bude vždy uzavřena samostatná smlouva, kterou lze uzavřít i na základě telefonické objednávky Kupujícího nebo na základě e-mailové objednávky Kupujícího. Náležitosti smlouvy o výpůjčce, resp. nájemní smlouvy budou uvedeny v potvrzujícím emailu Prodávajícího, kterého přílohou bude i vzorové znění smlouvy o výpůjčce, resp. nájemní smlouvy. Pro potřeby uzavření smlouvy o výpůjčce, resp. nájemní smlouvy se tedy má za to, že smlouva byla uzavřena v okamžiku, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu potvrzující email se vzorovým zněním smlouvy o výpůjčce, resp. nájemní smlouvy. Dále se má za to Kupující zmocnil oprávněné osoby (osoba určená v e-shopu dle odst. 1.4. výše) i k uzavírání smlouvy o  výpůjčce / nájemní smlouvy a Kupující nese plnou odpovědnost za případné zneužití oprávnění osoby jednající za Kupujícího (výpůjčka, resp. nájem jsou u Prodávajícího obecně objednávány telefonicky).

 

1.7.     Prodávající je oprávněn poskytnout požadované plnění i prostřednictvím své organizační složky umístěné mimo území České republiky v závislosti na místě sídla Kupujícího, a v závislosti na logistických, personálních a materiálních podmínkách konkrétního plnění tak, aby plnění bylo zajištěno co nejefektivněji. Volba náleží vždy Prodávajícímu. Náležitosti daňových dokladů pak budou náležitě přizpůsobeny v souladu s právní úpravou daně z přidané hodnoty s ohledem na místo a den zdanitelného plnění.

 

 

2.    Ochrana průmyslových a autorských práv

 

2.1.     Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů Prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce Prodávajícího, pokud níže nebo zvláštní smlouvou není stanoveno jinak.

 

2.2.     Kupujícímu nevznikají autorská práva k softwarovým produktům a není oprávněn do nich nijak zasahovat, kopírovat je, nebo jinak je přetvářet nebo šířit mezi třetí osoby, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně ujednáno jinak.

 

2.3.     Kupující je oprávněn po odběru zboží (resp. produktů) a služeb od Prodávajícího používat logo (značku) či vyobrazení produktů Prodávajícího při propagaci dodaného zboží a služeb, prodeji dodaného zboží, jakož i prezentaci svého podnikání, a to za těchto podmínek:

 • nedojde k deformaci loga nebo vyobrazení produktů (specifikováno na webu www.telexion.cz),
 • dodrží se správné barvy (specifikováno na webu www.telexion.cz),
 • nebude zobrazováno v hanlivých souvislostech či způsobem, který by byl v rozporu s dobrými mravy, právem Prodávajícího na ochranu dobré pověsti nebo jinými oprávněnými zájmy Prodávajícího,
 • logo či obraz produktů budou (při opakovaném nasazení) nepoškozené a čisté.

Vyobrazení produktů Prodávajícího (jím vytvořené fotografie, layouty) mohou být použita pro propagaci Kupujícího za předpokladu, že z výsledného vyobrazení bude zřejmé, o jaké produkty a jaké značky se jedná. V případě, že nebude z vyobrazení produktů zřejmé, o jakou značku se jedná, je povinen Kupující uvést informaci o značce produktu přímo na produktu, nebo k takovému vyobrazení viditelně umístit informaci o značce.

 

2.4.     Ujednání bodu 2.3 se vztahuje i na případy, kdy bude Kupující zboží vystavovat a nabízet jinou formou, než prezentací v obrazové podobě.

 

2.5.     Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zakázat používat své logo nebo vyobrazení produktů, a to s účinkem ode dne doručení písemného zákazu (postačuje i e-mailem). V případě, že se Kupující nezdrží této činnosti, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ a každý den neoprávněného užívání loga Prodávajícího, kdy smluvní pokuta je splatná do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy Prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má logo chráněno v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona.

 

 

3.    Klasické formy objednávek

 

3.1.     Za klasickou formu objednávky se považuje písemná, faxová a e-mailová objednávka, kterou je Kupující oprávněn využívat.

 

3.2.     Pokud  Kupující objednává  telefonicky,  je  Prodávající  oprávněn  požadovat písemné zaslání objednávky nebo  písemnou akceptaci „Potvrzení objednávky“, kterou je možné uskutečnit i formou faxu či emailu.

 

3.3.     Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:

 • obchodní jméno firmy a sídlo Kupujícího,
 • IČ a DIČ Kupujícího,
 • kód  produktu,  který  jednoznačně  určuje  předmět  objednávky  (číselné  označení  produktů  podle  druhu,  uváděné  v ceníku Prodávajícího), upřesňující slovní popis,
 • množství požadovaných kusů produktů, způsob jejich dopravy a přesné místo dodávky,
 • jméno a podpis oprávněného zástupce Kupujícího.

 

3.4.     Při použití e-mailové objednávky je Kupující povinen uvést do objednávky všechny náležitosti stejně jako u písemné verze dle bodu 3.3.

Bez přesné identifikace Kupujícího jakožto objednatele nebude objednávka řádně zaregistrována.

 

3.5.     Účastníci se dohodli, že e-mailová forma objednávky a její potvrzení prostřednictvím e-mailu jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.

 

3.6.     Kupující použije pro e-mailové zadávání objednávek e-mailovou adresu obchod@telexion.cz

 

3.7.     Kupující prohlašuje, že zadáním e-mailové objednávky na e-mailovou adresu Prodávajícího je svou objednávkou vázán v identifikaci zboží dle počtu objednaných kusů, ceně za kus, způsobu dopravy a označení objednávky.

 

3.8.     Kupující obdrží prostřednictvím e-mailové zprávy Prodávajícího informaci o evidenci svého požadavku po odeslání řádné objednávky (blíže viz bod 5.2.).

 

3.9.     V případech, kdy Prodávající objednávku nepotvrdí e-mailovou zprávou do 1 pracovního dne, je Kupující oprávněn opakovat ji klasickou formou objednávky.

 

 

4.    Elektronická forma objednávek (E-shop)

 

4.1.     Za elektronickou formu objednávky se považuje použití elektronické objednávky v elektronickém objednávkovém systému (tzv. e- shopu), k přístupu do nějž je Kupující povinen používat identifikační jméno a heslo, které mu na jeho žádost přidělí Prodávající a které slouží k ověření identity Kupujícího. Kupující je povinen zabezpečit utajení hesla před nepovolanými subjekty a odpovídá za jeho zneužití a za škodu vzniklou Prodávajícímu zneužitím identifikačního jména a hesla. Elektronická forma objednávek se považuje pro Kupujícího za závaznou, a to dnem jejího odeslání.

 

4.2.     Prostřednictvím elektronického objednávkového systému se objednávka automaticky zanese do systému Prodávajícího. Systém pro příjem objednávek v elektronické podobě je v nepřetržitém provozu (s výjimkou plánovaných odstávek).

 

4.3.     Účastníci se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.

 

4.4.     Kupující prohlašuje, že zadáním elektronické objednávky v elektronickém objednávkovém systému Prodávajícího je svou objednávkou vázán. Kupující je oprávněn změnit nebo  stornovat elektronickou objednávku  učiněnou v elektronickém objednávkovém systému Prodávajícího pouze písemnou formou ve lhůtě 3 dnů od zadání objednávky, to však pouze v případě, že Prodávající ještě nezačal s jejím plněním.

 

4.5.     Kupující obdrží prostřednictvím elektronického objednávkového systému informaci o evidenci svého požadavku po odeslání objednávky. Kupující po zapracování takto jím učiněné objednávky obdrží elektronické potvrzení objednávky dle bodu 5.2. těchto VOP.

 

4.6.     V případě, že zboží z potvrzené objednávky nemůže Prodávající dodat za sjednaných podmínek ze závažných důvodů (zejména proto, že se zboží nevyrábí nebo se přestalo vyrábět nebo se zvýšila jeho cena u dodavatele a Kupující cenu neakceptuje), vyhrazuje si Prodávající právo potvrzenou objednávku Kupujícího zrušit bez náhrady. Prodávající si vyhrazuje právo potvrzenou objednávku stornovat rovněž v případech, že Kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

 

4.7.     V případech, kdy Prodávající objednávku nepotvrdí elektronickým objednávkovým systémem do 1 pracovního dne, je Kupující oprávněn opakovat ji klasickými komunikačními prostředky uvedenými v těchto VOP.

 

 

5.    Cenové a platební podmínky

 

5.1.     Ceny uvádí Prodávající v platném ceníku, pokud nebude smlouvou dohodnuto jinak.

 

5.2.     Na základě řádné objednávky Kupujícího vystaví Prodávající potvrzení objednávky, v němž potvrzuje Kupujícímu druh, cenu a množství produktů, jež se zavazuje Kupujícímu dodat, předpokládaný termín dodání, způsob platby a způsob dopravy.

 

5.3.     Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího je objednávka Kupujícího považována mezi stranami za závaznou a tímto je uzavřena dílčí kupní smlouva.

 

5.4.     Prodávající může ve výjimečných případech termín dodání uvedený v potvrzení objednávky změnit - v tomto případě je povinen o této okolnosti Kupujícího informovat do 14 dnů od odeslání potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

 

5.5.     Prodávající vyzve Kupujícího k zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu vystavením proforma faktury, která je mezi stranami této smlouvy považována za výzvu k zaplacení. V případě, že má Kupující podepsanou Smlouvu o obchodních vztazích, k zaplacení kupní ceny dochází na základě faktury s dohodnutým datem splatnosti.

 

5.6.     Jestliže Kupující neuhradí vystavenou fakturu ve splatnosti a ani v náhradní lhůtě do 10 dnů ode dne splatnosti, je Prodávající oprávněn zaslat  Kupujícímu  upozorňující  dopis  spolu  s formulářem  „Uznání  závazku“  a  následně  zablokovat  všechny  další  dodávky  zboží Kupujícímu.

 

5.7.     V případě, že Kupující bude v prodlení s placením kteréhokoliv závazku delším než 14 dní, má Prodávající právo jednostranným oznámením rozhodnout o sesplatnění (sesplatněním se rozumí to, že Prodávající má možnost jednostranně změnit splatnost všech jím vydaných faktur a stanovit tak nový termín splatnosti) všech dosud nesplatných závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu - k sesplatnění pak dochází písemným jednostranným prohlášením Prodávajícího o uplatnění tohoto práva s tím, že pro Kupujícího je stanoven nový termín splatnosti všech sesplatněných pohledávek. V případě nerespektování tohoto nového data splatnosti závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu platí sankce v souladu se smluvním ujednáním.

 

5.8.     Za účelem zajištění závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu, vzniklých ode dne podpisu Smlouvy o obchodních vztazích v jejím platném znění, jakož i na základě dílčích kupních smluv uzavřených k zajištění úhrady kupních cen veškerého dodaného zboží, dále i k zajištění úhrady zákonného či smluvního příslušenství (úroků z prodlení), odměn za prodloužení lhůty splatnosti, smluvních pokut Kupujícího vůči Prodávajícímu (pro tyto účely se za smluvní dodávky zboží považují i ty, které byly realizovány Prodávajícím ve prospěch Kupujícího pouze na základě písemné objednávky Kupujícího), je Prodávající oprávněn podmínit tyto dodávky předáním tzv. bianco směnky vystavené Kupujícím, splatné na viděnou, s doložkou „bez protestu“, avalovanou statutárním orgánem Kupujícího (v případě, že Kupující je fyzickou osobou, pak směnka musí být avalována třetí osobou odlišnou od Kupujícího) nebo předáním ručitelského prohlášení statutárního orgánu Kupujícího za závazky Kupujícího vůči Prodávajícímu.

 

5.9.     V případě, že hodnota odebraného zboží přesáhne výši stanoveného kreditu, je oprávněn Prodávající požadovat uzavření smlouvy o zastavení pohledávek Kupujícího za jeho dlužníky – v případě, že Kupující nebude tuto výzvu Prodávajícího bez zbytečného odkladu akceptovat, Prodávající není povinen požadované zboží Kupujícímu dodat, a to i v případě, že Prodávající potvrdil objednávku.

 

5.10.    Kupující bere na vědomí, že pokud nesplní den splatnosti, tzn. den, kdy již musí být fakturovaná částka připsána na Prodávajícím určený účet, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu veškerá svá smluvní a zákonná práva.

 

5.11.    Pokud zaplacené zboží se specifikací "osobní odběr" nebude převzato Kupujícím ve skladu Prodávajícího do 5 pracovních dnů od potvrzení lhůty dodání, bude zboží zasláno na adresu Kupujícího, uvedenou v jeho objednávce, a to na nebezpečí a náklady Kupujícího.

 

5.12.    Pokud předem nezaplacené zboží se specifikací "osobní odběr" nebude Kupujícím vyzvednuto do 10 pracovních dnů od potvrzení lhůty dodání, má Prodávající právo považovat objednávku na dané zboží za zrušenou. V tomto případě, je Prodávající dále oprávněn vyúčtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny závazně objednaného a neodebraného zboží včetně DPH, kdy smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy Prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty.

 

5.13.    Prodávající je oprávněn požadovat na každém nově zaregistrovaném Kupujícím platbu prvního odběru zboží v hotovosti při převzetí zboží, nebo při jeho zaslání na dobírku. Platby za následné objednávky zboží je již možno dohodnout na základě podepsání Smlouvy o obchodních vztazích na fakturu („kredit“).

 

5.14.    Dodané zboží je až do zaplacení ceny dodaného zboží vlastnictvím Prodávajícího a Kupující není oprávněn ho dále zcizovat, či zatížit jinými právy třetích osob (např. zástavní právo). Zaplacením se rozumí připsání celé fakturované ceny na účet Prodávajícího.

Pokud Kupující bude chtít zboží prodat další osobě, je povinen tuto osobu na výhradu vlastnictví Prodávajícího předem upozornit a sjednat s touto třetí osobou, aby kupní cenu uhradila přímo na bankovní účet určený Prodávajícím.

Poruší-li Kupující svoje povinnosti dle tohoto odstavce (zejména prodá-li zboží třetí osobě i přes výše uvedený zákaz, zcizí-li zboží bez upozornění na výhradu vlastnictví Prodávajícího, nesjedná úhradu kupní ceny přímo na bankovní účet určený Prodávajícím, zatíží zboží jinými právy třetích osob apod.), je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši dvojnásobku kupní ceny zboží, u kterého k porušení výhrady vlastnictví Prodávajícího došlo, resp. u kterého došlo k porušení některé z povinností Kupujícího stanovených v tomto odstavci.

 

5.15.    Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího započíst své případné nároky vůči Prodávajícímu proti pohledávkám Prodávajícího vzniklých z této smlouvy.

 

 

6.    Dopravní a expediční podmínky

 

6.1.     Kupující specifikuje svůj výběr dopravy v objednávce, přičemž jsou možné následující způsoby dopravy:

 • osobní odběr v sídle Prodávajícího, případně u smluvních partnerů Prodávajícího,
 • doprava tuzemskou spediční firmou na adresu udanou Kupujícím – možnosti přepravy uveřejňuje Prodávající v aktuálních cenících a současně na svých internetových stránkách www.telexion.cz (např. …..Geis, General Parcel),
 • Kupující má právo i na jiné způsoby přepravy zásilek, např. ČD Kurýr, Spěšnina a jiné, písemně vyžádané v objednávce.

V tomto případě však Kupující platí přepravu zásilky v plném rozsahu a Prodávající je také oprávněn účtovat k poplatkům dle ceníků přepravních nákladů ještě příplatek na manipulaci v částce 60,- Kč (balné, přeprava zásilek na nádraží atd.). Neurčí-li Kupující způsob požadované dopravy a Prodávající neodstoupí od smlouvy, má Prodávající právo zvolit způsob dopravy dodávky sám.

 

6.2.     Náklady na dopravu zásilky ze skladu Prodávajícího na adresu určenou Kupujícím hradí Kupující, pokud není stanoveno jinak. Toto dopravné je Kupujícímu ze strany Prodávajícího přefakturováno současně se zbožím.

 

Způsoby dopravy zboží

 

Doprava standard

Zboží v zásilkách do 50 kg je dodáno dopravcem do 18:00 hod. následujícího pracovního dne po expedici ze skladu Prodávajícího na dodací adresu uvedenou na objednávce. Zásilky nad 50 kg jsou dodány zpravidla do 3 pracovních dnů po expedici ze skladu Prodávajícího.

 

Expresnídoprava

Zboží je dodáno dopravcem do 4 hodin od objednání za předpokladu, že veškeré položky objednávky jsou dostupné na skladě Prodávajícího. Tento typ dopravy lze použít jen v Brně.

 

Dopolední  doprava

Zboží je dodáno dopravcem do 12:00 hod. druhého pracovního dne po expedici ze skladu Prodávajícího na dodací adresu uvedenou v objednávce.

 

Sobotní  doprava

Zboží je dodáno dopravcem v sobotu do 12:00 hod. na dodací adresu uvedenou v objednávce.

 

Dodávka  na  dobírku 

Dle Všeobecných obchodních podmínek a uvážení Prodávajícího, případně na základě požadavku Kupujícího, může být zboží zasláno tak, že za ně bude hrazeno hotově při dodání dopravcem.

 

6.3.     Přesná  cena  dopravného  bude  uvedena  v  potvrzení  konkrétní  objednávky.

 

6.4.     Osobní  odběr  na  skladě

Zboží je možné vyzvednout osobně přímo ve skladě Prodávajícího. Osoba, která odebírá zboží, je povinna prokázat totožnost občanským průkazem, případně jiným osobním dokladem a oprávněnost k odběru zboží platnou plnou mocí, nejedná-li se o osobu uvedenou v Seznamu oprávněných osob. Při osobním převzetí dodávky na skladě Prodávajícího kontroluje Kupující věcný stav dodávky vůči dodacímu listu. Pokud obsah dodávky neodpovídá dodacímu listu, je Kupující povinen dodávku odmítnout jako celek.

 

6.5.     Dodání  zboží

Prodávající splní dodávku zboží podle vzájemné dohody buď okamžikem jejího převzetí Kupujícím, nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na adresu určenou Kupujícím.

 

6.6.     Převzetí  dodávky

Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat její stav. V případě jejího poškození nebo jiných zjevných vad je povinen sepsat s dopravcem zápis o doručení zásilky s výhradami, případně Kupující odmítne zásilku převzít. Při převzetí dodávky doručené dopravcem je Kupující povinen zkontrolovat rovněž i údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je porušena originální polepovací páska na obalu, je Kupující povinen tuto skutečnost uvést do poznámky na přepravní list dopravce, nebo dodávku odmítnout jako celek.

 

6.7.     Kupující je povinen následně zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je Kupující povinen uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti dodacímu listu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je Kupující povinen odmítnout dodávku jako celek.

 

6.8.     Vrácení  zboží

Nároky z vad zboží a služeb se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

Pokud dodané zboží a podmínky dodávky  neodpovídají  Prodávajícím potvrzené  objednávce, je  Kupující povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Prodávajícímu, přičemž za oznámení se považuje pouze přidělení evidenčního reklamačního čísla, tzv. RMA čísla, které je Kupujícímu vygenerováno po zadání sériového čísla reklamovaného zboží na www stránkách Prodávajícího, v sekci „Reklamace“ (http://www.telexion.cz/rma_new.jsp). Kupující je současně povinen zaslat kompletní a nepoškozené zboží zpět Prodávajícímu tak, aby nejpozději do 7 dnů ode dne jeho převzetí Kupujícím bylo přijato na skladě Prodávajícího. Na vrácené zboží Prodávající vystaví do 7 dnů od data přijetí zboží dobropis. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si Prodávající právo je nepřijmout, nebo účtovat vzniklé náklady a storno poplatek 10 % z ceny vráceného zboží.

 

6.9.     Kupující objednáním zboží od Prodávajícího výslovně souhlasí s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu Prodávajícího v době objednání zboží. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek i Reklamačního řádu jsou dostupná na www stránkách Prodávajícího - www.telexion.cz.

 

6.10.    V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice Prodávajícího, si Prodávající vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky i Reklamační řád kdykoli v budoucnu změnit (a to ohledně kterékoli jejich části). Tuto změnu Prodávající vyhlásí vhodným způsobem (zveřejněním na webových stránkách Prodávajícího www.telexion.cz) minimálně měsíc před účinností této změny s tím, že změna je platná a závazná pro všechny obchodní případy uzavřené po nabytí účinnosti těchto nově vyhlášených VOP nebo Reklamačního řádu (z tohoto důvodu je Kupující povinen pravidelně kontrolovat webové stránky Prodávajícího).

 

6.11.    V případě, že Kupující se změnou a tedy s nově vyhlášeným zněním Všeobecných obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu nebude souhlasit, je oprávněn takto provedené změny odmítnout a stávající smlouvu na základě písemné výpovědi doručené Prodávajícímu ve lhůtě tří týdnů ode dne vyhlášení příslušné změny Všeobecných obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu vypovědět. Výpovědní doba činí pro tento případ jeden měsíc a počíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Prodávajícímu. Ke dni doručení výpovědi zaniká Kupujícímu oprávnění objednávat produkty tzv. na kredit. Veškeré Kupujícím objednané a dosud nedodané zboží bude Kupujícímu dodáno jen oproti přímé platbě za zboží při převzetí zboží Kupujícím, přičemž nebude-li Kupující s učiněním přímé platbou při převzetí zboží souhlasit, je Kupující oprávněn objednávku potvrzenou Prodávajícím  v dostatečném předstihu  před  jejím  dodáním  ze  strany Prodávajícího  zrušit. V případě nově učiněných  objednávek Kupujícího, tj. objednávek učiněných po doručení výpovědi ze strany Kupujícího, je zcela na volbě Prodávajícího, zda objednávky Kupujícího potvrdí a dílčí kupní smlouvu uzavře nebo dodání zboží Kupujícímu odmítne.

 

6.12.    Smluvní strany dále sjednávají, že pokud Kupující po nabytí účinnosti změny Všeobecných obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu učiní objednávku zboží, vyjádří tím Kupující výslovný souhlas s aktualizovaným zněním Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu Prodávajícího platných a účinných v době objednání zboží. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu je dostupné na webových stránkách Prodávajícího www.telexion.cz.

 

6.13.    Kupující v souladu s ustanovením § 1765, odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, a Kupující se nebude v případě eventuální podstatné změny okolností domáhat vůči Prodávajícímu obnovení jednání o smlouvě.

 

 

7.    Závěrečná ustanovení

 

7.1.     Kupující bere na vědomí, že některé z Prodávajícím dodávaných zařízení je zařízením, na které se vztahuje povinnost likvidace tohoto zařízením v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Pro tyto účely se považuje Prodávající u takového zařízení za jeho výrobce a vzniká mu ze zákona povinnost toto zařízení ekologicky zlikvidovat, a to buď sám, nebo prostřednictvím třetí, za tím účelem zřízené právnické osoby. Ve vztahu k této skutečnosti pak Kupující bere na vědomí, že Prodávající jako výrobce plní své shora uvedené a zákonné povinnosti ve vztahu k těmto odpadům (současným i historickým) v rámci oprávněné organizace, která vykonává společné plnění povinností stanovených pro oddělený sběr, zpětný sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení, a s ohledem na tuto skutečnost nebude Prodávající odebírat tento druh odpadů od Kupujícího.

 

7.2.     V případě, že dojde k sesplatnění pohledávek Prodávajícího za Kupujícím z důvodů, uvedených v těchto VOP (prodlení Kupujícího s placením  kterékoliv z vystavených  faktur  v době  splatnosti),  zavazuje se  Kupující uzavřít s Prodávajícím ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zástavní smlouvu, kterou Kupující zastaví ve prospěch Prodávajícího své splatné pohledávky (případně nesplatné, pokud s tím bude souhlasit Prodávající) za svými dlužníky s tím, že hodnota zastavovaných pohledávek za dlužníky Kupujícího nesmí přesáhnout 150 % nominální hodnoty všech pohledávek Prodávajícího (bez úroků z prodlení), jimiž je jejich zaplacení touto zástavní smlouvou zajišťováno.  Kupující je povinen Prodávajícímu do 10 dnů ode dne doručení textu zástavní smlouvy doručit podepsaný text zástavní smlouvy s tím, že současně s textem podepsané zástavní smlouvy bude doručeno Prodávajícímu oznámení o zastavení pohledávky, adresované jednotlivým dlužníkům, kteří budou poddlužníky Prodávajícího. V případě, že Kupující nesplní tuto povinnost, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu za každý den prodlení s doručením příslušných listin smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nominální hodnoty pohledávek, jejichž úhrada má být zástavní smlouvou zajištěna, přičemž splatnost smluvní pokuty činí 10 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Kupující bere na vědomí, že k zajištění pohledávek Prodávajícího musí dát především ty pohledávky, které vznikly vůči jeho dlužníkům z titulu dodání zboží Prodávajícího.

 

7.3.     Úhradou jakékoli ze smluvních pokut není jakkoli dotčen nárok Prodávajícího na náhradu skutečně způsobené škody v plné výši.

 

7.4.     Smluvní vztah mezi stranami se řídí právními předpisy České republiky, tzn. právem sídla Prodávajícího, zejména pak ustanovením občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že případné rozpory, které by mezi nimi vznikly při plnění dle této smlouvy, jakož i při plnění případných, z této smlouvy vyplývajících, dohod, budou přednostně řešit vzájemným smírčím jednáním.

V případě, že mezi nimi nedojde ve sporné otázce do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jednání druhé ze smluvních stran k dohodě, dohodly se smluvní strany tak, že veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i spory, které vzniknou z její neplatnosti nebo z toho, že tato smlouva nevznikla, budou s vyloučením pravomoci soudů rozhodnuty s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Rozhodčí řízení se bude konat v Brně v českém jazyce.

V případě, že je Kupující v prodlení delším jak 15 dnů považuje se věc za spornou bez nutnosti vyvolat smírčí řízení. Za spornou věc, podřízenou rozhodčímu řízení se pokládá i nárok, vzniklý z dohody, uzavřené stranami při smírném jednání, která nebyla v dohodnutém rozsahu realizována a věci podléhající právu směnečnému.

Strany smlouvy tuto doložku uzavírají jako rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění.

 

7.5.     Kupující  se  zavazuje,  že  neumožní  třetím  osobám  přístup  k elektronickým  informacím  poskytovaným  Prodávajícím  na  základě přidělených přístupových hesel. Za každé jednotlivě zjištěné porušení této povinnosti je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč s tím, že zároveň bude Kupujícímu zamezen přístup k elektronickým informacím společnosti Prodávajícího.

 

7.6.     Kupující tímto ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlasí se zasíláním marketingových a obchodních sdělení Prodávajícího prostřednictvím elektronických prostředků na e-mailovou adresu Kupujícího.

 

7.7.     Účastníci smlouvy se pro případ doručování písemností dohodli na tom, že odeslané písemnosti se považují za doručené 3. dnem po jejich odeslání, a to ve formě doporučené zásilky – dokladem o tom, je poštovní podací lístek nebo jiné potvrzení držitele poštovní licence o tom, že zásilku převzal k přepravě. Dnem odmítnutí osobního převzetí listiny se považuje tato listina za doručenou.

 

7.8.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky se budou řídit a jsou sepsány v souladu se zákony České republiky.

 

7.9.     Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto VOP, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné / neúčinné novým ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

 

7.10.    Ujednání těchto VOP, z jejichž podstaty vyplývá, že jejich účinnost má být zachována i po zániku smluvního vztahu realizovaného těchto VOP, zejména povinnost k úhradě smluvní pokuty, povinnost mlčenlivosti, způsob řešení sporů apod., zůstávají účinná i po zániku smluvního vztahu realizovaného dle těchto VOP.

 

7.11.    Smluvní stany se výslovně zavazují, že budou nadále do budoucna i po skončení této smlouvy zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích a údajích, které v souvislosti s realizací smluvního vztahu dle těchto VOP o smluvní straně získaly, zejména pak o jejích poměrech, vnitřní struktuře, obchodních aktivitách, kontaktech, realizovaných zakázkách, finančních poměrech, produktech, a ostatních obdobných informacích.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
Zobrazit klasickou verzi

Provozuje Telexion s.r.o.

Technické řešení © 2020 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K provozování našeho webu www.lexi-ledzarovky.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.