Reklamační řád

12.2.2020

R E K L A M A Č N Í   Ř Á D

 

společnosti TELEXION, s. r. o.

 

 

1.        Všeobecné podmínky

 

1.1.     Tento reklamační řád se uplatní pro obchodní vztahy mezi obchodní společností TELEXION, s.r.o., IČ: 48533807, se sídlem Brno, Mathonova 887/17, PSČ 613 00, zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 11016, (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery, tj. podnikateli, kteří s Prodávajícím uzavírají smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti a za účelem svého dalšího podnikání s Prodávajícím dodaným zbožím. Prodávající tímto stanoví pro případ reklamace vad zboží, služeb a servisních oprav zboží dodaného Prodávajícím Kupujícímu (dále jen souhrnně jako „zboží“) na základě Smlouvy o obchodních vztazích (dealerské smlouvy) nebo kupní smlouvy, následující postup.

 

1.2.     Kupující je v souladu s ustanovením § 2104 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží od Prodávajícího, a přesvědčit se o vlastnostech a množství zboží. V případě odeslání zboží je však Kupující oprávněn odložit tuto prohlídku zboží do doby, kdy je věc dopravena do místa určeného Kupujícím. Podpisem doručovacího listu dopravci či přepravní společnosti Kupující stvrzuje, že zboží převzal bez výhrad, v důsledku čehož nelze pro případné poškození zboží způsobené v důsledku dopravy, které však bude zjištěno až později, uplatnit vůči přepravní společnosti či dopravci reklamaci.

 

1.3.     Je-li zboží během přepravy směrováno do jiného místa určení,  anebo Kupujícím dále odesláno, aniž měl Kupující možnost věc prohlédnout, a Prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může Kupující prohlídku dle bodu 1.2. výše odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

 

1.4.     Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se tato vada na zboží projeví až později. Neoznámil-li však Kupující vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zboží dle odst. 1.2. a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

 

1.5.     Při převzetí zboží ze strany Kupujícího bude na dokladu o koupi a dodacím listu Prodávajícího uvedeno sériové číslo zboží, které je vyznačeno na zboží a na jeho ochranném obalu. Dodací list slouží zároveň jako záruční list, není-li v případě konkrétního zboží potvrzován záruční list na samostatné listině (přiložený ke zboží).

V případě dalšího prodeje zboží třetí osobě je Kupující povinen následně zajistit uvedení sériového čísla v záručním listu, který potvrzuje třetí osobě a také i v dodacím listu a v dokladu o koupi, který Kupující vystavuje třetí osobě.

Dodací list, doklad o koupi a záruční list vystavený při prodeji zboží ze strany Kupujícího třetí osobě je Kupující povinen uschovat pro případnou pozdější reklamaci.

Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že nebude-li v dokladu o koupi, dodacím listu a v případě třetí osoby i v záručním listu vyznačeno sériové číslo zboží dodané Prodávajícím, a tedy nebude možné porovnáním tohoto sériového čísla uvedeného na zboží a na jeho ochranném obalu se sériovým číslem uvedeným v záručním listu, dodacím listu a dokladu o koupi zboží ověřit, že zboží pochází od Prodávajícího, je Prodávající oprávněn reklamaci takovéhoto zboží automaticky a bez dalšího odmítnout. O tomto je Kupující povinen poučit i třetí osoby, kterým bude zboží Kupující následně prodávat.

 

1.6.     Dodací podmínky a z toho vyplývající přechod rizik přepravy dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí podmínkami INCOTERMS 2010.

 

 

2.        Záruční podmínky

 

2.1.     Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku za jakost, kterou Prodávající přejímá písemně závazek, že dodané zboží bude v záruční době (bod 2.4.) způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, či že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.

 

2.2.     Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu s tím, že byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určeného Kupujícím.

 

2.3.     Součástí většiny Prodávajícím dodávaného zboží je ochranný obal, na kterém je rovněž uvedeno i sériové číslo zboží. Prodávající doporučuje Kupujícímu tento ochranný obal zboží po dobu záruční doby uchovat pro případnou reklamaci zboží a jeho přepravu k Prodávajícímu. V případě, že však bude dostatečně uvedením sériového čísla zboží na dokladu o koupi, dodacím listu a v případě třetí osoby i v záručním listu prokázáno, že zboží pochází od Prodávajícího, je možno reklamovat zboží v náhradním balení. Pokud je zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, musí být zabaleno tak, aby nedošlo k poškození zboží a ochranného obalu zboží.

 

2.4.     Prodávající poskytuje na zboží standardní záruční dobu v délce 12 měsíců, pokud není v článku 7 uvedeno jinak. Záruční doba je uvedena u každé položky individuálně na dodacím listu. V případě rozporu délky záruky mezi tímto Reklamačním řádem a dodacím listem má přednost délka záruky uvedená v dodacím listu.

 

2.5.     Do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace (tj. fyzického převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím) do jejího vyřízení (převzetí opraveného, vyměněného zboží) – to však platí jen v případě oprávněné reklamace.

 

2.6.     Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné nebo použité, poskytuje se záruka jen v případech výslovně uvedených.

 

2.7.     Prodávající má právo na vyúčtování prokazatelně vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním zboží ve výši od 300,- Kč bez DPH za jeden případ, jestliže:

 • zboží je k reklamaci zasláno bez řádně vyplněného reklamačního protokolu (dále také jen jako „RMA protokol“),
 • reklamace bude posouzena jako neoprávněná (např. při testování se neprojeví závada a zboží bude shledáno funkčním),
 • bude zjištěno, že závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím.

 

2.8.     V případě, že vznikne vada na zboží v záruční době, má Kupující právo:

 • na odstranění vady opravou zboží, nebo
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

Dokud však Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může  Prodávající odstranit podle  své  volby  opravou  zboží  nebo  dodáním nového zboží,  volba  však nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny zboží, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 

2.9.     Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží (přirozeným opotřebením zboží), funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací popř. nepovolenou úpravou zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka Prodávajícího. Kupující tímto bere dále na vědomí, že záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé:

 • použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 • počítačovými viry,
 • používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám kancelářského prostředí,
 • používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami,
 • neautorizovanými zásahy do přístrojů,
 • v případě poškození nebo ztráty pečetě,
 • neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží,
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
 • poškozením zboží v důsledku poruchy elektrické sítě,
 • na mechanicky poškozené zboží.

 

 

3.        Postup při reklamaci zboží

 

3.1.     Za reklamaci zboží je považována reklamace, kdy Kupující reklamuje kvalitu dodaného zboží nebo vady na zboží.

 

3.2.     Kupující je povinen bezodkladně po zjištění vady nebo nekvality zboží tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu. Za oznámení Prodávající považuje pouze přidělení evidenčního reklamačního čísla, tzv. RMA čísla, které je Kupujícímu vygenerováno po zadání sériového čísla reklamovaného zboží na www stránkách Prodávajícího, po přihlášení v sekci Dokumenty a RMA-vytvoření nové reklamace. Dále je Kupující povinen nejpozději do 7 dnů od oznámení doručit reklamované zboží Prodávajícímu. V případě reklamace uplatněné u Prodávajícího ze strany Kupujícího za koncového spotřebitele zboží, je Kupující povinen doručit reklamované zboží Prodávajícímu nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace koncovým spotřebitelem tak, aby byla zachována lhůta pro vyřízení reklamace stanovená příslušnými předpisy o ochraně spotřebitele. V případě, že nebude dodržena příslušná lhůta pro doručení reklamovaného zboží od momentu oznámení reklamace Prodávajícímu, je reklamace a oznámení vad považováno za uplatněné až okamžikem doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

 

3.3.     Kupující je povinen RMA číslo uvádět při komunikaci s reklamačním oddělením Prodávajícího při vyřizování reklamace zboží.

 

3.4.     Jestliže Kupující požaduje v rámci reklamace odstranění vad opravou či slevu z kupní ceny, je Kupující vždy při reklamaci povinen předložit Prodávajícímu:

 • kompletní zboží v ochranném obalu (pokud je zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, musí být řádně zabaleno tak, aby nedošlo k poškození ochranného obalu a aby nebyl ochranný obal znehodnocen etiketami přepravních společností apod., ideální je pro tento případ např. balení do kartonové krabice, minimálně však musí být ochranný obal chráněn fólií.),
 • kompletní dokumentaci, doplňky a software.

 

3.5.     Výše uvedená pravidla pro reklamaci platí shodně jak pro reklamaci vad dodaného zboží, za něž Prodávající odpovídá ze zákona, tak pro reklamaci vad zboží, za jehož jakost Prodávající převzal záruku.

 

3.6.     Práva z odpovědnosti za vady zboží musí být uplatněna (tj. vady reklamovány) nejpozději do konce záruční doby.

 

3.7.     Kupující má možnost zboží reklamovat i osobně, vždy v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin na obchodním oddělení Prodávajícího na provozovně: Masarykova 118, Modřice 664 42.

 

3.8.     Kupující je rovněž oprávněn zaslat zboží na reklamaci prostřednictvím zasilatelských společností, přičemž Kupující vždy hradí dopravu zboží k Prodávajícímu. Zásilku s reklamací, která bude zatížena dobírkou nebo vyúčtováním dopravného nemusí Prodávající převzít. Adresa pro doručování reklamací je TELEXON, s.r.o., Masarykova 118, Modřice 664 42.

 

3.9.     Zásilku s reklamací je zákazník povinen viditelně označit přiděleným evidenčním číslem RMA, a to výhradně na adresním štítku umístněném na obalu zásilky.

 

 

4.        Postup při reklamaci dodávky

 

4.1.     Za reklamaci dodávky je považována reklamace, kdy Kupující:

 • obdržel jiné zboží nebo jiné množství zboží, než které objednal,
 • neobdržel zboží včas,
 • zjistil nesrovnalosti v dokladech.

 

4.2.     Kupující  je  povinen  reklamaci  dodávky  oznámit  bezodkladně  Prodávajícímu.  Za  oznámení  Prodávající  považuje  pouze  přidělení evidenčního reklamačního čísla, tzv. RMA čísla, které je Kupujícímu vygenerováno po zadání sériového čísla reklamovaného zboží na www stránkách Prodávajícího, v sekci Dokumenty a RMA-vytvoření nové reklamace.

 

4.3.     Kupující je povinen uvádět RMA číslo při komunikaci ohledně vyřizování reklamace dodávky s obchodním oddělením nebo oddělením logistiky.

 

4.4.     V   případě   chybně   vydaného   zboží   zajistí   Prodávající   po   domluvě   s   Kupujícím   bezplatnou výměnu   tohoto   zboží (za předpokladu, že toto zboží nebude poškozeno či použito, a bude zabaleno v originálním nepoškozeném balení) nebo dodání chybějícího zboží, a to při splnění podmínky doručení reklamovaného zboží ve lhůtě do 7 dnů od přidělení RMA čísla. Při nesplnění těchto podmínek  není  reklamace považována  za  řádně  uplatněnou. Prodávající je v  tomto případě povinen uhradit  Kupujícímu prokazatelné náklady spojené s výměnou nebo dodáním zboží.

 

 

5.        Postup při reklamaci zboží poškozeného při přepravě

 

5.1.     Potvrzením doručovacího listu přepravní společnosti Kupující stvrzuje, že převzal zboží v pořádku.

 

5.2.     Řidič přepravní společnosti je povinen počkat u kontroly úplnosti a neporušenosti přebírané zásilky. V případě, že je zásilka poškozena, je řidič povinen s Kupujícím sepsat reklamační protokol. Formulář reklamačního protokolu je řidič povinen vozit s sebou.

 

5.3.     Pokud je zásilka poškozena částečně, má Kupující právo převzít zásilku nebo její část s výhradou, kterou je povinen uvést do doručovacího listu. Zároveň je však Kupující povinen na místě sepsat s řidičem reklamační protokol.

 

5.4.     Kopii reklamačního protokolu je Kupující povinen obratem zaslat na reklamační oddělení Prodávajícího: obchod@telexion.cz Zároveň je povinen   přidělit   si   evidenční   reklamační   číslo,   tzv.   RMA   číslo   na   www   stránkách   Prodávajícího, v sekci Dokumenty a RMA-vytvoření nové reklamace.

 

5.5.     Pokud je zásilka zcela poškozena je Kupující povinen převzetí zásilky odmítnout a obratem informovat oddělení logistiky Prodávajícího: obchod@telexion.cz.

 

 

6.        Vrácení zboží

 

6.1.     Zakoupené zboží, které bylo dodáno na základě nesprávně zvoleného zboží v objednávce Kupujícího, může být vráceno zpět pouze s předchozím  písemným  souhlasem  Prodávajícího.  Na  vrácení  zboží Kupujícím  však  není  právní  nárok.  Zboží  musí  být  vráceno nepoškozené a v původním nepoškozeném originálním balení, včetně příslušenství a dokumentace ke zboží. (Pokud je zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, musí být řádně zabaleno tak, aby nedošlo k poškození ochranného obalu a aby nebyl ochranný obal znehodnocen etiketami přepravních společností apod., ideální je pro tento případ např. balení do kartonové krabice, minimálně však musí být ochranný obal chráněn fólií).

 

6.2.     Cena zboží bude, v případě dohody o vrácení peněz, Prodávajícím dobropisována do 30 kalendářních dnů od obdržení zboží od Kupujícího. Z ceny zboží bude odečten manipulační poplatek 10 %. Zboží zatížené dopravným nebo dobírkou nebude přijato.

 

6.3.     Kupující je oprávněn provést vrácení zboží osobně (bod 3.9.) nebo prostřednictvím zasilatelských společností (bod 3.10.).

 

6.4.     Kupující je povinen uvést evidenční číslo RMA na obal zásilky (nikoliv však na originál obalu zboží, který musí zůstat v procesu RMA nepoškozen), kterou zasílá k reklamaci (bod 3.11.).

 

 

7.        Specifikace záruční doby u produktových řad

 

Produkt / značka Záruční doba v měsících
JDSU 24
JDSU příslušenství 6
T3 Innovation 12
INNO Instruments svářečky 36
INNO Instruments příslušenství 6
LEXI-LED 12
LEXI-Net - optická kabeláž 24
LEXI-Net - metalická kabeláž 24

 

Pro maloobchodní prodej dle Občanského zákoníku platí záruka 24 měsíců.

 

 

LEXI-Net

 

7.1.     Standardní záruční doba na veškeré komponenty metalické strukturované kabeláže LEXI-Net je 2 roky.

 

7.2.     Podmínky pro poskytnutí systémové 25-leté záruky jsou u metalické kabeláže LEXI-Net:

 • všechny nainstalované pasivní komponenty strukturované kabeláže (tj. patch panely, instalační kabely, zásuvky, keystony, spojky atd.) u jedné konkrétní instalace musí být ze systému LEXI-Net ( pro kategorii 5e Lexi-Net Exclusive),
 • montáž těchto prvků provedla osoba, která je vyškolena k instalaci kabelážního systému LEXI-Net a vlastní platný certifikát pro instalace,
 • instalační firma vyplnila registrační formulář potřebný pro zaregistrování instalace,
 • instalační firma doložila měřicí protokoly všech certifikovaných portů, které potvrzují kvalitní provedení montáže.

 

7.3.     Záruka na metalickou kabeláž LEXI-Net zahrnuje:

 • splnění výkonnostních parametrů kategorie 5e po období nejméně 25 let. Tyto parametry jsou definovány v mezinárodních standardech ISO/IEC 11801 2nd edition (2002), ANSI/TIA/EIA-568B.1 a CENELEC EN 50173 (2002);
 • splnění výkonnostních parametrů kategorie 6 po období nejméně 25 let. Tyto parametry jsou definovány v ISO/IEC 11801 2nd edition (2002), ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 a CENELEC EN 50173 (2002).
 • splnění výkonnostních parametrů kategorie 6A po období nejméně 25 let. Tyto parametry jsou definovány v ISO/IEC 11801 AMD 1 Ed.2 a ANSI/TIA/EIA-568B.2-10.

 

 

8.        Závěrečné ustanovení

 

8.1.     Tento Reklamační řád je platný pro obchodní případy uzavírané Prodávajícím ode dne jeho vyhlášení s tím, že tímto zaniká účinnost předchozího Reklamačního řádu.

 

8.2.     V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice  Prodávajícího, si Prodávající vyhrazuje právo tento Reklamační řád změnit. Postup změny Reklamačního řádu upravují Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.

 

8.3.     Na ostatní zboží, které není uvedené v tomto Reklamačním řádu, se vztahuje záruční lhůta uvedená na dodacím listu, nebo která je specifikována u jednotlivých položek zboží v e-shopu Prodávajícího.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
Zobrazit klasickou verzi

Provozuje Telexion s.r.o.

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K provozování našeho webu www.lexi-ledzarovky.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.